Naruto

4 years ago

naruto
Naruto
The stories of the struggles of three young ninjas - Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha and Sakura Haruno - as they go through their training.

Creator:
Masashi Kishimoto
Stars:
Maile Flanagan, Kate Higgins and Debi Mae West
Naruto
Naruto

Source link:

Follow Luuux


Related Posts


Trending Gossip